UNIT | KERJAYA & KAUNSELING

Pengenalan

Unit Ker­jaya dan Kaun­sel­ing (UKK) meru­pakan satu unit di bawah Baha­gian Hal Ehwal Pela­jar (BHEP) yang berper­anan dalam men­jalankan proses inter­aksi kaun­sel­ing antara seo­rang Kaun­selor den­gan ahli kelom­pok. Perkhid­matan ter­diri dari­pada sesi Kaun­sel­ing Indi­vidu dan sesi Kaun­sel­ing Kelom­pok. Perkhid­matan ini dapat mem­bantu Pela­jar, Staf, Ibu Bapa Pela­jar, dan Masyarakat Luar dalam proses pema­haman diri, pener­i­maan diri, mem­buat per­an­can­gan masa depan, dan mampu men­gu­ruskan halan­gan yang meng­ganggu diri dan persek­i­taran pelang­gan. Unit Ker­jaya dan Kaun­sel­ing juga mem­berikan perkhid­matan bimbin­gan dan penyalu­ran mak­lumat berdasarkan isu yang diu­tarakan oleh pelanggan. 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Segamat
Jalan Universiti Off Km. 12 Jalan Muar
85000 Segamat
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA
No. Tel: 07-935 2000 | No. Fax : 07-935 2277 

Universiti Teknologi MARA Cawangan Johor
Kampus Pasir Gudang
Jalan Purnama, Bandar Seri Alam
81750 Masai
Johor Darul Ta'zim, MALAYSIA

No. Tel: 07-381 8000 | No. Fax : 07-381 8141 


Pejabat Komunikasi Korporat
korporatjohor@uitm.edu.my


Tel: 607 935 2358
Fax : 607 935 2001