Dr Shafinaz binti Makmor
Pegawai Peru­batan
: shafinaz287@uitm.edu.my
: 07-381 8710