Unit Pen­gu­ru­san Kolej dan Non-Resident (UPKNR) diwu­jud­kan khas untuk mem­beri perkhid­matan keba­jikan kepada pela­jar sama ada dari segi lahiriah mahupun dari segi roha­niah.
Kepentin­gan unit ini semakin jelas keli­hatan apa­bila wujud­nya Akta 174 /Akta Institusi-Institusi Pela­jaran. Kon­sep sebe­nar UPKNR adalah berlan­daskan fal­safah Piagam UiTM den­gan­tu­juan untuk menye­di­akan kemu­da­han prasarana yang selesa kepada semua penghuni kolej supaya men­jadi bumi­put­era yang cemer­lang dalam bidang akademik dan segala aspek kehidu­pan sehar­ian yang lain.
alam bidang akademik dan segala aspek kehidu­pan sehar­ian yang lain.

Unit ini dike­t­uai oleh seo­rang Pen­gu­rus Asrama dan dibantu oleh dua orang Peno­long Pen­gu­rus Asrama yang diper­tang­gung­jawabkan untuk men­gu­rus kolej dan Non Res­i­dent. Bagi memas­tikan perkhid­matan berkual­iti kepada semua pela­jar, unit ini pada masa kini juga mem­pun­yai seo­rang Penyelia Asrama, 1 orang, 2 orang Pem­bantu Kemahi­ran, 4 Pem­bantu Operasi.

Ter­da­pat 7 buah (3 Siswa & 4 Siswi) yang men­em­patkan 2000 pela­jar
Ter­da­pat sebuah rumah SRK di setiap ban­gu­nan
Ter­da­pat 4 bilik setiap rumah yang men­em­patkan 8 pelajar