PIAGAM PELANG­GAN

Kami staf kolej kedia­man den­gan ini ber­janji akan:

* Melu­luskan per­mo­ho­nan pela­jar yang berdaf­tar dan layak untuk meng­i­nap di kolej kedia­man mengikut kap­a­siti semasa
* Memas­tikan makanan yang dijual mematuhi piaw­ian yang dite­tap­kan UiTM
* Menawarkan kepel­ba­ga­ian pro­gram pem­ban­gu­nan pela­jar kepada semua pela­jar yang meng­i­nap di kolej
* Memas­tikan penghuni yang ting­gal di kolej sela­mat selaras den­gan Dasar dan Objek­tif Kese­la­matan UiTM
* Mem­per­t­ingkatkan peng­gu­naan kemu­da­han di kolej untuk man­faat kepada semua pela­jar yang meng­i­nap di kolej
* Memas­tikan persek­i­taran kolej kedia­man sesuai untuk peng­i­na­pan dan pem­be­la­jaran selaras den­gan Dasar Persek­i­taran UiTM
* Mem­per­t­ingkatkan keceka­pan perkhid­matan pen­tad­bi­ran di kolej:
1. Melayani uru­san di kaunter peja­bat tidak melebihi 5 minit
2. Melu­luskan per­mo­ho­nan pin­ja­man per­ala­tan yang lengkap dalam tem­poh 1 hingga 24 jam (waktu bek­erja)
3. Mengam­bil tin­dakan ter­hadap aduan kerosakan rasmi dalam masa 1 hingga 24 jam (waktu bek­erja)
4. Mem­beri mak­lum balas ter­hadap aduan/komen/cadangan dalam tem­poh 1 hingga 5 hari bekerja